نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست .

رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است .

آدرس فروشگاه شما بصورت http://username.8n8.ir میباشد که username همان نام کاربری است .