گیاهی در زمین نمیروید مگر اینکه در آن شفایی باشد "حکی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 761 »